കൊടിയേറ്റം

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിനു കൊടിയേറി പള്ളിപ്പുറത്തിന് ഇനി ആഘോഷ രാവുകൾ. വിളിച്ചാൽ വിളികേൾക്കുന്ന പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിനു ഇന്ന് കൊടിയേറി.

Leave a Reply