നൊവേന പത്താം ദിവസം

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ പത്താം ദിവസത്തെ നോവേനക്കും ചാവറ പിതാവിന്റെ അനുസ്മരണത്തിനും മാണ്ഡ്യ രൂപത മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് മാർ ആന്റണി കരിയിൽ കാർമികത്വം വഹിച്ചു.

Leave a Reply