പള്ളിപ്പുറം പള്ളി തിരുനാൾ തത്സമയം

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പള്ളിപ്പുറം സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറാനെ പള്ളി 2019 ലെ തിരുനാൾ എല്ലാവർക്കും തത്സമയം താഴെ ഉള്ള ലിങ്കിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും

Leave a Reply