Parish Council

Vicar Fr. Thomas Vaikathuparambil
Asst Vicar Fr. Antony Kurickavelichira

 

 

 

 

 

 

 

Kaikaran Sunny Kadavi
Kaikaran Tomy Ulahannan